رکت چندن

( رَکَت چَنْدَن )
{ رَکَت + چَن + دَن }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - سرخ صندل۔
  • Saffron;  red sandatwood
  • pterocarpus santolinus