روباہ باز

( رُوباہ باز )
{ رُو + باہ + باز }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دنا باز، چالاک، فریبی، مکار۔