روباہ بازی

( رُوباہ بازی )
{ رُو + باہ + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکاری، عیاری، فریب، دہی، مکر، فریب، چال۔
  • cunning
  • artfulness
  • trick
  • wile
  • stratagem
  • deceit
  • evasion
  • subterfuge