روہت

( رُوہَت )
{ رُو + ہَت }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تروتازگی، شادابی، رونق۔
  • Brightness
  • freshness
  • cheerfulness;  beauty;  regard
  • attention to the wishes (of)