رویت قلبی

( رُویَتِ قَلْبی )
{ رُو + یَتے + قَل + بی }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - علم و ادراک۔