رویت و دیدار

( رُویَت و دِیدار )
{ رُو + یَتو (و مجہول) + دی + دار }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دیدار و نظارہ، درشن۔