رہاست

( رَہاسَت )
{ رَہا + سَت }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - قیام، سکونت۔