فرزانہ

( فَرْزانَہ )
{ فَر + زا + نَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دانا، عقلمند، زیرک، سیانا۔
  • wise
  • intellegent
  • excellent