بیدار دل

( بیدار دِل )
{ بے + دار + دلِ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ہوشیار، عاقل۔