بہ روزی

( بِہ روزی )
{ بِہ + رو (و مجہول) + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش بختی، اقبال مندی۔