چخ بازی[1]

( چَخ بازی[1] )
{ چَخ + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - لڑائی جھگڑا، عداوت، حسد، حجت، تکرار۔