تاقیامت

( تاقِیامَت )
{ تا + قِیا + مَت }

تفصیلات


متعلق فعل
١ - (لفظاً) قیامت تک، (مجازاً) طویل مدت تک۔