رفث

( رَفَث )
{ رِفَث }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جماع، مباشرت، بوس و کنار، لمس۔