رشیق الحرکات

( رَشِیقُ الْحَرَکات )
{ رَشی + قُل (ا غیر ملفوظ) + حَرَکات }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش قدم۔