پنتیاری

( پَنْتِیاری )
{ پَن + تِیا + ری }
( ہندی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قطار، صف۔