پلیتی[2]

( پَلِیتی[2] )
{ پَلی + تی }
( ہندی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پلیدی، گندگی، ناپاکی، برائی۔