خاد

( خاد )
{ خاد }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چیل، باز، عقاب۔