خدوک

( خَدُوک )
{ خَدُوک }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - قہر، غصہ، رشک، حسد، شرمندگی، پریشانی، گدگدی، وسواس، اندوہ۔