حکم برداری

( حُکْم بَرْداری )
{ حُکم + بَر + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فرماں برداری، تابعداری، اطاعت۔