خراب آباد

( خَراب آباد )
{ خَراب + آ + باد }

تفصیلات


اسم ظرف مکاں
١ - ویرانہ