خراب آبادی

( خَراب آبادی )
{ خَراب + آ + با + دی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تباہی، بربادی۔