خراب و خستہ

( خَراب و خَسْتَہ )
{ خَرا + بو (و مجہول) + خَس + تَہ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بد حال، پریشان حال، تباہ حال۔