خراب خوار

( خَراب خوار )
{ خَراب + خار (و معدولہ) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ذلیل و رسوا، تباہ، برباد۔