خراب گرد

( خَراب گَرْد )
{ خَراب + گَرْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - آوارہ