خرید خط

( خَرِید خَط )
{ خَرِید + خَط }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بیع نامہ