خرد پرور

( خِرَد پَرْوَر )
{ خِرَد + پَر + وَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عقل مند، دانش مند۔