خردمندی

( خِرَدمَنْدی )
{ خِرَد + مَن + دی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - دانائی، عقلمندی، دانشمندی۔