حق طراز

( حَق طَراز )
{ حَق + طَراز }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سچا، راست گو، صادق۔