حق آشنا

( حَق آشْنا )
{ حَق + آش + نا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - راست تو، حق پسند، خدا پرست آدمی۔