حق فروشی

( حَق فَروشی )
{ حَق + فَرو (و مجہول) + شی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بے ایمانی، بد دیانتی۔