تاؤ گھاؤ

( تاؤ گھاؤ )
{ تا + او (و مجہول) + گھا + او (و مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - غصہ، تیزی؛ دانو گھات؛ چالاکی؛ تیزی طراری۔