جوڑا باگا

( جوڑا باگا )
{ جو (و مجہول) + ڑا + با + گا }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مرصع لباس، پوشاک، خلعت۔