آب و باد

( آب و باد )
{ آ + بو (و مجہول) + باد }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بارش اور آندھی۔