آدم پیرا

( آدَم پِیرا )
{ آ + دَم + پی + را }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مرشد کامل۔