آتش پا

( آتَش پا )
{ آ + تَش + پا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے قرار، تیز رفتار۔