آتش مزاج

( آتَش مِزاج )
{ آ + تَش + مِزاج }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تند خو، عفیلا۔