پنہانی

( پِنْہانی )
{ پِن + ہا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خِفا، پوشیدگی، رازداری۔
  • concealment
  • secrecy