پیروز

( پِیروز )
{ پی + روز (واؤ مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مظفر و منصور، کامیاب، (مجازاً) بشاش۔
  • victorious
  • prosperous
  • successful