پیرارا

( پَیرارا )
{ پَے (ی لین) + را + را }
( ہندی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پیراک، پیرنے والا، تیراک۔