خوش و خرم

( خُوش و خُرَّم )
{ خُشو (ومعدولہ، و مجہول) + خُر + رَم }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بہت خوش، مسرور، شادمان۔