خوش وضع

( خُوش وَضَع )
{ خُش (ومعدولہ) + وَضَع }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش شکل، خوش لباس۔