خالی جان

( خالی جان )
{ خا + لی + جان }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تنہا، تہی دست۔