خبیث النفسی

( خَبِیثُ النَّفْسی )
{ خَبی + ثُن (ال غیر ملفوظ) + نَف + سی }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بدمزاجی، کمینگی فطرت، بدطینتی۔