خبیث بالیدگی

( خَبِیث بالِیدَگی )
{ خَبِیث + با + لی + دَگی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناسوری یا سرطانی افزائش یا بڑھواری۔