خدامشرب

( خُدامَشْرَب )
{ خُدا + مَش + رَب }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پارسا، زاہد۔