خرمن بستی

( خَرْمَنِ بَسْتی )
{ خَر + مَنے + بَس + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - زندگی، حیات، زیست۔