خروع

( خِرْوَع )
{ خِر + وَع }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بیدانجیر، ارنڈ، لچکیلی چیز۔