خرسند

( خُرْسَنْد )
{ خُر + سَنْد }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش خوش، شادماں، مسرور۔