حوصلہ شکنی

( حَوصَلَہ شِکَنی )
{ حَو (و لین) + صَلَہ + شِکَنی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مایوسی، بزدلی، ناہمتی۔