حوصلہ فرسائی

( حَوصَلَہ فَرْسائی )
{ حَو (و لین) + صَلَہ + فَر + سا + ای }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناہمتی، بزدلی، مایوسی۔